Tytuł projektu: Rozwój firmy Connectmedica poprzez zwiększenie eksportu.

Celem projektu jest promocja marki Connectmedica oraz internacjonalizacja produktów oferowanych przez Wnioskodawcę na rynkach europejskich, bliskowschodnich i na rynku USA. Cel ten zostanie osiągnięty przez udział w imprezach wystawienniczych rekomendowanych przez firmę consultingową, w roli wystawcy a także zwiedzającego (misja gospodarcza) oraz towarzyszące im działania promocyjne i informacyjne.
Celem ogólnym jest zwiększenie konkurencyjności firmy przez zwiększenie eksportu, co jest zgodne z celem osi priorytetowej nr III w RPO WM. Cele szczegółowe to:

  • zwiększenie przychodów z eksportu
  • zmniejszenie zależności od rynku polskiego (dywersyfikacja)
  • promocja marki Connectmedica
  • plepsze poznanie i dostosowanie się do wymagań klientów zagranicznych
  • podpisanie nowych kontraktów handlowych
  • pozyskanie nowych rynków zagranicznych.Działanie 3.2.2 RPO WM „Internacjonalizacja MŚP, modele biznesowe”

Numer projektu: RPMA.03.02.02-14-6271/16

Wartość projektu: 851 344,10 PLN

Wkład funduszy UE: 333 191,87 PLN